Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app van Tsuru-online B.V., gevestigd te (5261 NE) Vught aan De Boxtelseweg 26 (hierna ‘App’).

De gebruiksvoorwaarden zijn te downloaden [hyperlink] zodat ze kunnen worden opgeslagen en/of uitgeprint. 

De App is bedoeld voor werknemers van bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Wil je weten of jouw werkgever bij ons is aangesloten, stuur dan een mail met je naam en de naam van je werkgever naar: info@tsuru.nl.

Door de App te downloaden sluit je een overeenkomst met Tsuru-Online BV en verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden op het gebruik van de App.

1. Gebruik van de content in App

Met behulp van de Tsuru App proberen wij je, onder andere met behulp van vragen, opdrachten en (push)berichten via de App en e-mail, informatie en inzicht te geven op het gebied van stress, voeding, slaapgedrag, motivatie, beweging en andere aspecten van het persoonlijk welbevinden. De vragen, opdrachten, (push)berichten via de App en e-mail en alle overige informatie en (beeld)materiaal welke via de App en e-mail verstrekt worden, wordt hierna verder genoemd: ‘Content’.

De Content is met grote zorgvuldigheid en op basis van wetenschappelijke inzichten samengesteld en wordt periodiek aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud van Content onvolledig, niet-actueel of onjuist is. De Content kan niet gezien worden als een alternatief voor een behandeling en/of informatie van hulpverleners en/of zorgaanbieders, ook niet wanneer deze Content is gebaseerd op jouw antwoorden op vragen en testen die via de App worden aangeboden. De Content moet gezien worden als slechts een bron van algemene informatie en niet als een persoonlijk advies. Wij adviseren je dan ook om de Content altijd eerst met uw eigen behandelend hulp- of zorgverlener af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

2. Aanmaken van profiel

Uitsluitend indien wij van je werkgever gegevens hebben ontvangen waarmee we jou kunnen identificeren (bijvoorbeeld je naam en emailadres of personeelsnummer), kan je je registreren voor het gebruik van de App en vervolgens een profiel aanmaken.  Voor een succesvolle registratie moeten de door jou ingevulde gegevens overeenstemmen met de identificatiegegevens die wij van je werkgever hebben ontvangen. Je staat er voor in dat alle gegevens die je via de App verstrekt juist zijn en dat je de App uitsluitend voor jezelf zult gebruiken.

3. Verwerking van persoonsgegevens

In het profiel kan je de volgende persoonsgegevens opslaan: naam, email adres, geboortedatum en geslacht. Deze persoonsgegevens kunnen worden aangevuld met werk gerelateerde content, door jou verstrekte informatie (bijvoorbeeld antwoorden op vragen), en/of via de App gecreëerde Content.

Je (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt om:

  • -je als gebruiker te identificeren
  • -je profiel te beveiligen
  • -op jouw verzoek vragen of klachten te behandelen
  • -je inloggegevens te wijzigen
  • -Content te filteren, te selecteren en op maat via de App aan je ter beschikking stellen.

Je persoonsgegevens, persoonlijke informatie, antwoorden op de vragen en je gebruik van de App (deze informatie kan worden verkregen via onze cookies) worden door ons geanonimiseerd (zodat de informatie niet tot jou herleidbaar is) opgeslagen in een bestand. Deze geanonimiseerde informatie wordt vervolgens gebruikt voor nader onderzoek en rapportages. Deze (niet tot jou herleidbare) rapportages kunnen worden gedeeld met je werkgever.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van de diensten van hostingdienstverleners. Deze dienstverleners treden op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden na te leven. Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden (waaronder begrepen je werkgever), tenzij wij op grond van een wettelijk bepaling daartoe verplicht zijn.

Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met je persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd (bijvoorbeeld via encryptie en certificaten) in overeenstemming met de AVG.   

Via de App heb je altijd inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze persoonsgegevens kunnen via je profiel gewijzigd of verwijderd worden. Ook kan je ons per mail verzoeken om de wijziging of verwijdering voor je uit te voeren. Op het moment dat het recht om de App te gebruiken wordt beëindigd, worden al je persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

4. Gebruiksrecht en intellectuele eigendomsrechten

Wij verlenen je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:

Je mag (onderdelen van) de App niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken. Eventuele door ons aangebrachte beveiligingsmaatregelen mogen niet verwijderd of ontweken worden. Het is niet toegestaan om de programmatuur te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App (waaronder begrepen de programmatuur, de Content, look & feel, naam en andere materialen) komen uitsluitend toe aan ons of onze licentiegevers. Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten.

5. Aansprakelijkheid

Ofschoon wij met betrekking tot de App, waaronder ook de Content, de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste Content. Het gebruik van de App en de Content is volledig voor jouw eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de App en de Content.

6. Beëindiging van het gebruiksrecht

Het recht om de App te gebruiken eindigt op het moment dat onze overeenkomst met je werkgever, om welke reden dan ook, eindigt. Indien overeengekomen, bieden we je de mogelijkheid om het gebruik van de App ook na de beëindiging van onze overeenkomst met je werkgever voort te zetten.

7.  Wijziging gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via de App bekend worden gemaakt. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je het gebruik daarvan staken. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de App wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

Indien je vragen hebt over het gebruik van de App, deze gebruiksvoorwaarden of de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via info@tsuru.nl. De gebruiksvoorwaarden zijn ook na te lezen op de website www.tsuru.nl.